top of page

MAZZUCATO 充滿速度感的狂野


呢個品牌係2年前於意大利正式誕生。由一個意大利建築師製作。

早於2年前香港錶展已經見過真身,當時覺得非常不錯,因為夠哂創意。


一個巨大錶殼內 (48mm),藏著兩枚機芯,平時睇時間係搭載Miyota中頂級9015機芯。翻轉另一邊藏著計時石英機芯。Kommentare


bottom of page